หน้าแรก | สมุดบันทึกความดี | หนังสือ | วิธีใช้ | คณะผู้จัดทำ | ผู้ดูแลระบบ


โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่อง สมุดบันทึกความดีออนไลน์บนเครือข่ายสังคม
(Good note Online Integrate Social Network)
จัดทำโดย นายสุรวงค์ ศรีงาม, นางสาวประทุมทอง วิไลย์
และนางสาวธิดาทิพย์ แสนชาติ
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร)


ประโยชน์ของการบันทึกความดี
คือ ช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งยังเป็นการฝึกอบรมตนเอง ในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของแบบแผนพฤติกรรม


การจัดการฐานข้อมูลบันทึกความดี
มีประโยชน์มากมายในการจัดการดูแลข้อมูล หากนำมาใช้จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกความดีด้วย เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่สร้างสรรค์ ทั้งทางด้านทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกัน