หน้าแรก | สมุดบันทึกความดี | หนังสือ | วิธีใช้ | คณะผู้จัดทำ | ผู้ดูแลระบบ

คณะผู้จัดทำ

 


โครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง สมุดบันทึกความดีออนไลน์

จัดทำโดย
นายสุรวงค์ ศรีงาม
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
นางสาวธิดาทิพย์ แสนชาติ

ครูที่ปรึกษา
คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
คุณครูมณีัรัตน์ เพ็งแก่นท้าว

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ

โรงเรียน
เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
www.charoensin.ac.th

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 (สกลนคร)
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ